borr-detalj

Certifieringar och godkännanden

DNV ISO 9001:2015 & 14001:2015

PED-intyg från DNV

Gjuteriet är tillverkningscertifierat av ABS Lloyd’s RegisterDNV och RINA.

 

Omfattning av Ledningssystem

Företagets ledningssystem omfattar det som anges i standarden ISO 9001:2015, liksom ISO 14001:2015.
Det är relevanta externa och interna frågor, bindande krav, krav från relevanta intressenter och organisationens enheter/avdelningar. Detta beskrivs vidare under respektive rutin i ledningssystemet.

Fysiskt omfattar ledningssystemet verksamhet som bedrivs på området. Området omfattar fastigheter Österbybruk 1:307 och 1:380.

 

Kvalitetspolicy

Österby Gjuteris ledning tar kvalitetsarbetet på stort allvar.

 • Vi tillgodoser våra kunders behov  av högpresterande gjutna stålprodukter.
 • Vi har starkt erbjudande och utvecklar ständigt våra kundrelationer  och vår kundbas.
 • Vårt förbättringsarbete bygger på att kontinuerligt kartlägga och minska exponering eller påverkan från externa och interna risker och samtidigt utveckla vår förmåga att tillvarata våra möjligheter.
 • Vårt inre förbättringsarbete syftar till att ständigt erbjuda våra kunder en mer flexibel och mer effektiv tillgång till våra samlade resurser och expertis.
 • Det inre förbättringsarbetet  innefattar bland annat effektivisering av arbetsprocesser kompetensutveckling och tillägnande av ny relevant teknik.
 • Vi strävar efter att vara en trygg och utvecklande arbetsplats, som attraherar god kompetens, och som motiverar och engagerar våra medarbetare att tillgodose våra kunders behov.

 

Miljöpolicy

Österby Gjuteri ABs högsta ledning tar miljöarbetet på stort allvar.

 • Vårt kontinuerliga miljöarbete tar sin utgångspunkt  i kartläggning av vår miljöpåverkan lokalt och utifrån ett livscykelperspektiv . Ur dessa perspektiv strävar vi efter att minska risken för att våra beslut , vår verksamhet eller våra produkter  negativt påverkar miljön.
 • Baserat i livscykelkartläggningen strävar vi efter en resurseffektiv produktion , och efter att samarbeta med kunder och, leverantörer för att spara resurser och öka återvinningen av produkterna..
 • Vi kommunicerar med samhällets relevanta funktioner, såsom länsstyrelse, om vårt miljöarbete  och informerar och är lyhörda för eventuell miljöpåverkan på närområde, eller som på annat sätt påverkas av vår verksamhet.
 • Vi kartlägger också risker för att vår verksamhet kan påverkas negativt eller positivt av förändringar i miljön.
 • I vårt dagliga arbete och i våra beslut tar vi miljöhänsyn för att genom ständiga förbättringar minska vår lokala miljöpåverkan.  Vi ska ha ett förebyggande förhållningssätt för att minska risken för skador på den omgivande miljön orsakade av utsläpp och olyckor.
 • I Vi genomför utbildningar och informerar medarbetarna med syfte att öka medvetenheten och engagemanget för miljöfrågor.
 • För oss är det en självklarhet att följa gällande lagar och förordningar.

 

Forskning och utveckling

Österby Gjuteris mål är att vara världsledande på tillverkning av komplicerat gjutgods i korta serier. För detta krävs hög kompetens inom materialkunskap, gjuteriteknik, gjutsimulering och bearbetning.

Vi jobbar även med externa företag, leverantörer och institut som t.ex. med Svenska Gjuteriföreningen som är en branschorganisation och ett forskningsinstitut för svensk gjuteriindustri. Tillsammans med Svenska Gjuteriföreningen och andra svenska gjuterier bedrivs forskningsprojekt inom materialteknik, gjuteriteknik och virtuell teknik som datasimulering och beräkningar. Vi bedriver även metallurgisk forskning och utveckling för att optimera smältning och skrothantering tillsammans med Kobolde och Partners.

Österby Gjuteri jobbar kontinuerligt för att ytterligare effektivisera och öka kvaliteten på våra produkter. Samarbete sker med leverantörer av gjuteriförnödenheter, bland andra Ask Chemicals, Foseco och Beijer Industri och inom mekanisk bearbetning med skärleverantörer som Sandvik Coromant och SECO samt med CAD/CAM-leverantören AME AB.

 

Om företaget

Österby Gjuteri har omkring 80 anställda och omsätter cirka 125 miljoner kronor. Vår exportandel är nära 70 procent. Våra främsta marknader är Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Holland, England och Italien.